Input:

Obračun prihoda i rashoda u alikvotnom dijelu obračunskog razdoblja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja)

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3 Obračun prihoda i rashoda u alikvotnom dijelu obračunskog razdoblja (aktivna i pasivna vremenska razgraničenja)

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Trgovačko društvo mora voditi poslovne knjige prema načelu nastanka događaja, što znači da da se svi poslovni događaji i transakcije priznaju u trenutku njihova nastanka, a ne uplate i isplate. U cilju dosljedne primjene ovoga načela za knjiženje poslovnih događaja u pripadajućem vremenskom razdoblju koriste se konta aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja. Na kontima aktivnih vremenskih razgraničenja (skupina 19) knjiže se plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda, a na kontima pasivnih vremenskih razgraničenja (skupina 29) knjiži se odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja. Na kraju obračunskoga razdoblja nužno je na odgovarajući način provesti zaključak konta vremenskih razgraničenja.

Knjiženje unaprijed plaćenih troškova obavlja se na odgovarajućem kontu skupine 19. Kada nastupi razdoblje na koje se trošak odnosi skupina 19 se zatvara, a iznos troška prenosi na odgovarajući konto u razredu 4.

Financijsko izvješćivanje mora obuhvatiti sve poslovne događaje obračunskoga razdoblja, odnosno poslovne godine. Međutim, u poslovanju trgovačkoga društva česte su situacije da na dan bilanciranja nisu primljeni svi računi dobavljača za troškove koji se odnose na obračunsko razdoblje, te će se u tome slučaju koristiti konta pasivnih vremenskih razgraničenja. U takvim je situacijama izuzetno važna što realnija procjena troškova, kako bi financijski


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: