Input:

Obračun tečajnih razlika

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.4 Obračun tečajnih razlika

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Pozitivne i negativne tečajne razlike posljedica su promjena valutnih tečajeva. Pozitivne tečajne razlike predstavljaju prihode u skupini 77 – Financijski prihodi, a negativne tečajne razlike predstavljaju troškove u skupini 47 – Financijski troškovi. Obračun pozitivnih i negativnih tečajnih razlika može značajno utjecati na ukupne prihode i troškove poslovanja, što za posljedicu ima utjecaj na ukupno ostvareni financijski rezultat.

Transakcije u stranoj valuti početno se priznaju u funkcionalnoj valuti, primjenom spot tečaja između funkcionalne i strane valute važećeg na datum transakcije. Kod naknadnog izvještavanja transakcija u stranoj valuti na datum balance, potrebno je voditi računa o tome da li se radi o monetarnoj ili nemonetarnoj stavci. Osnovna karakteristika monetarne stavke je pravo na primitak ili obveza isporuke fiksnog ili utvrdivog broja jedinica valute, dok kod nemonetarne stavke to pravo ili obveza ne postoje.

Prema tome, s obzirom na vrstu stavke, na svaki datum bilance potrebno je izvršiti naknadno vrednovanje, odnosno prevođenje transakcija u stranoj valuti u funkcionalnu valutu i to primjenom sljedećih tečajeva:

monetarne stavke - iskazati primjenom zaključnog tečaja (tečaj na datum bilance);

nemonetarne stavke:

vrednovane po trošku nabave - iskazati primjenom tečaja strane valute na datum transakcije,

vrednovane po fer vrijednosti - iskazati primjenom tečaja strane valute na datum određivanja fer vrijednosti.

Sukladno toč. 45. st. 3. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03 – 76/13) za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike, subjekt je obavezan primjenjivati srednji tečaj HNB-a za strana sredstva plaćanja koji je javno objavljen. U skladu s navedenim, na datum bilance monetarna imovina i obveze u stranoj valuti moraju se iskazati primjenom srednjeg tečaja HNB-a.

Nadalje, prema HSFI 16 – Rashodi (t. 16.37.) i prema MRS 21 – Učinci promjena tečajeva stranih valuta (t. 28), tečajne razlike nastale kao posljedica podmirivanja monetarnih stavki ili izvješćivanja o monetarnim stavkama po tečajevima različitim od tečajeva po kojima su bile početno evidentirane tijekom razdoblja ili predočene u prošlim financijskim izvješćima, priznaju se u računu dobiti ili gubitka kao prihodi ili rashodi


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: