Input:

Primjer bilješki uz financijske izvještaje

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2 Primjer bilješki uz financijske izvještaje

Tea Vrbka, mag.oec.

Opće informacije o Društvu

Društvo XYZ d.o.o.. za usluge, trgovinu i proizvodnju, izvoz-uvoz (dalje u tekstu: Društvo), sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka 52, registrirano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Društvo je osnovano 2005. godine u Zagrebu, Hrvatska.

Najznačajnije djelatnosti za koje je Društvo registrirano za obavljanje su kako slijedi:

obrada podataka

istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

proizvodnja profesionalne i znanstvene opreme, mjernih i kontrolnih instrumenata i uređaja za automatizaciju upravljanja

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

zastupanje stranih tvrtki

poslovanje nekretninama

projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem

Na dan 31. prosinca 2015. godine Društvo je imalo 162 zaposlenika, dok je na dan 31. prosinca 2016. godine imalo 171 zaposlenika.

Uprava

Na dan 31. prosinca 2016. Uprava društva je imala četiri člana:

Marko Marić, predsjednik Uprave

Ivan Ivanić član Uprave

Pero Perić, članica Uprave

Marija Marinković, član Uprave

Društvo zastupaju zajednički po 2 (dva) člana Uprave.

Vlasnička struktura

Na dan 31. prosinca 2016. godine, temeljni kapital Društva iznosi 4.500.000 HRK (31. prosinca 2015. godine.: 4.500.000 HRK). Vlasnička struktura Društva je kako slijedi:

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Osnova pripreme financijskih izvještaja

Računovodstvene politike Društva su u skladu s hrvatskim računovodstvenim propisima koji se temelje na Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja („HSFI”). Financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2016. godine pripremljeni su po načelu povijesnih troškova osim u dijelu gdje HSFI traže drugačije. Računovodstvene politike su primjenjivane konzistentno, osim ako nije navedeno drugačije. Financijski izvještaji su pripremljeni na temelju pretpostavke neograničenosti trajanja poslovanja.

Financijski izvještaji Društva su iskazani u kunama (HRK) i sve vrijednosti u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala su zaokružene na najbližu HRK, dok su vrijednosti u bilješkama uz financijska izvješća zaokružene na najbližu tisuću HRK, osim ako nije drukčije naznačeno.

Izjava o usklađenosti

Financijski izvještaji za 2016. godinu sastavljeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Ključne procjene i pretpostavke te neizvjesnosti u pripremi financijskih izvještaja

Pri izradi financijskih izvještaja, menadžment je koristio određene procjene i pretpostavke koje utječu na neto knjigovodstvenu vrijednost imovine i obveza Društva, objavljivanje potencijalnih stavaka na datum bilance te objavljene prihode i rashode tada završenog razdoblja.

Budući događaji i njihovi utjecaji ne mogu se predvidjeti sa sigurnošću. Zato računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja su podložne promjenama nastankom novih događaja, stjecanjem dodatnog iskustva, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojemu Društvo posluje. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih.

Procjene su korištene, ali ne i ograničene na pozicije plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda, procjene umanjenja vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i na obračun i razdoblje amortizacije i ostatke vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalne imovine.

Osnovne računovodstvene politike korištene u pripremi financijskih izvještaja obrazložene su u nastavku:

Dugotrajna materijalna imovina

Materijalna imovina iskazana je po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Troškovi nabave uključuju sve troškove koji se mogu direktno povezati s dovođenjem imovine u upotrebu za namjeravanu svrhu. Naknadni izdaci vezani za već priznati predmet dugotrajne materijalne imovine kapitaliziraju se kao povećanje vrijednosti imovine u slučaju kada je vjerojatno da će zbog tih dodatnih izdataka pritjecati dodatne buduće ekonomske koristi i kada se ti izdaci mogu pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni troškovi priznaju se kao rashod u periodu kada su nastali.

Ako postoje naznake da je neka imovina precijenjena, procjenjuje se nadoknadiva vrijednost imovine. Knjigovodstveni iznos imovine se smanjuje do nadoknadivog iznosa imovine, a gubitak od umanjenja imovine priznaje se kao rashod u računu dobiti i gubitka osim za revaloriziranu imovinu gdje se gubici prvo umanjuju na teret pripadajućih revalorizacijskih rezervi.

Amortizacija je obračunata primjenom linearne metode kroz procijenjeni vijek korištenja imovine. Amortizacija se počinje obračunavati kada je dugotrajna materijalna imovina raspoloživa i spremna za upotrebu.

Primijenjene stope amortizacije su kako slijedi:

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina uključuje softver i ostala prava, predujmove za nematerijalnu imovinu i ostalu nematerijalnu imovinu koja se kapitalizira po trošku stjecanja. Licence za softver se amortiziraju pravocrtno tijekom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe.

Amortizacija nematerijalne imovine započinje u trenutku u kojem je povezano materijalno sredstvo spremno za uporabu. Društvo nema nematerijalne imovine s procijenjenim neodređenim vijekom trajanja. Metode amortizacije preispituju se na kraju svake poslovne godine.

Zalihe

Zalihe se sastoje od trgovačke robe, rezervnih dijelova i sitnog inventara.

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj ili neto nadoknadivoj vrijednosti ovisno o tome koja je niža. Troškovi zaliha sadrže sve troškove nabave, konverzije i druge zavisne troškove koji su direktno povezani sa dovođenjem zaliha na određenu lokaciju i u određeno stanje.

Vrijednosno usklađenje zaliha robe procjenjuje se pojedinačno za svaku stavku zaliha ukoliko je ista oštećena, ukoliko je postala u potpunosti ili djelomično zastarjela ili je pala njena prodajna cijena.

Potraživanja

Potraživanja predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao rezultat poslovanja Društva.

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti, dok se potraživanja za koja se naplata odgađa za dulje vremensko razdoblje (dulje od 1 godine), a nisu ugovorene kamate, ili su ugovorene po stopi koja je niža od tržišne, priznaju u iznosu koji predstavlja sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova diskontiranih primjenom tržišne kamatne stope.

Na svaki datum bilance, potraživanja čija se naplata očekuje u razdoblju dužem od godinu dana mjere se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti. Sva ostala potraživanja mjere se po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti.

Novac i ekvivalenti novca

Novac se sastoji od depozita, novca na računima u bankama i sličnim institucijama i gotovog novca u blagajnama. Novčani ekvivalenti su kratkotrajna visoko likvidna ulaganja koja se mogu brzo u roku ne dužem od tri mjeseca konvertirati u poznate iznose novca i podložna su beznačajnom riziku promjene vrijednosti.

Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje iskazuju se u neto iznosu umanjeni za povrate, diskonte, bonuse i premije, kao i poreze direktno povezane sa prodajom proizvoda i izvršenih usluga i predstavljaju iznos fakturiran trećim osobama. Prihod se priznaje u trenutku kada su dobra otpremljena odnosno izvršena usluga, te kada je značajni dio rizika i koristi vlasništva nad dobrima prenesen na kupca.

Prihodi od usluga

Prihodi od usluga se priznaju u trenutku kada je usluga izvršena.

Prihodi po dugoročnim IT ugovorima priznaju se korištenjem metode stupnja dovršenosti, prema kojoj se prihodi priznaju na temelju utrošenih sati rada do izvještajnog datuma iskazanih kao postotak ukupnih procijenjenih sati rada koji će nastati po ugovoru radi izvršenja svih ugovornih obveza.

Svi ugovori u tijeku kod kojih su prihodi iskazani po metodi stupnja dovršenosti na datum bilance, iskazuju se unutar kratkotrajne imovine u poziciji „Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi”.

Kod ugovora kod kojih ishod nije moguće pouzdano utvrditi, prihodi se priznaju samo do visine troškova za koje se opravdano može utvrditi da će se nadoknaditi.

Priznavanje prihoda (nastavak)

Prodaja robe

Prihod od prodaje robe priznaje se kada su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

društvo je prenijelo na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad robom i proizvodima;

društvo ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju, do stupnja koji se obično povezuje s vlasništvom niti ima kontrolu nad prodajom robe;

iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti;

vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u Društvo; i

troškovi koji su nastali ili će nastati u svezi prodaje, mogu se pouzdano izmjeriti.

Preračun stranih valuta

Sredstva i obveze denominirane u stranoj valuti pretvorene su u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Tečajne razlike kod preračuna stranih sredstava plaćanja u kune uključene su u račun dobiti i gubitka kako su nastajale.

Na dan 31. prosinca 2015. godine tečaj za 1 EUR i 1 USD iznosio je 7,64 HRK odnosno 5,55 HRK (31. prosinca 2016. godine: 7,55 HRK odnosno 5,73 HRK).

Rezerviranja

Rezerviranje se priznaje ako Društvo ima sadašnju obvezu (pravnu ili izvedenu) nastalu kao rezultat prošlog događaja i vjerojatno je da će za podmirenje te obveze biti potreban odljev ekonomskih resursa, te ako je moguće pouzdano procijeniti iznos obveze. Iznos priznat kao rezerviranje predstavlja najbolju procjenu izdataka koji će biti potrebni da se podmiri sadašnja obveza na dan bilance, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti u svezi te obveze.

Porezi

Društvo iskazuje poreznu obvezu u skladu sa Hrvatskim propisima. Porez na dobit za tekuću godinu sadržava tekući i odgođeni porez.

Tekući porez je očekivani porez koji se plaća na oporezivu dobit tekuće godine, koristeći poreznu stopu koja je na snazi na datum bilance.

Odgođeni porezi proizlaze iz privremenih razlika između vrijednosti imovine i obveza iskazanih u financijskim izvještajima od vrijednosti iskazanih za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na dobit. Odgođena porezna imovina za neiskorištene porezne gubitke i neiskorištene porezne olakšice priznaje se ukoliko postoji vjerojatnost da će se u budućnosti ostvariti oporeziva dobit temeljem koje će se iskoristiti odgođena porezna imovina. Odgođena porezna imovina i obveze obračunavaju se uz primjenu stope poreza na dobit primjenjive na period


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: