Input:

Pripremne radnje za godišnji obračun

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Pripremne radnje za godišnji obračun

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Poslovni događaji se tijekom poslovne godine evidentiraju prema datumu nastanka, ali i prema vrsti imovine, dospjelosti (ročnosti) obveza i prirodnim vrstama troškova. Tijekom obračunskog razdoblja poslovni se događaji evidentiraju s ciljem ažurnosti, pa nije isključena mogućnost knjigovodstvenih pogrešaka te je kontrolu ispravnosti evidentiranja poslovnih promjena nužno obaviti prije godišnjeg obračuna, odnosno prije izrade godišnje Bilance i Računa dobiti i gubitka. U tu se svrhu obavlja provjera knjigovodstvenih stanja dugotrajne i kratkotrajne imovine, kapitala i obveza, troškova i njihova prijenosa na rashode te kontrola ostvarenih prihoda.

Računovodstvena načela

Prilikom sastavljanja i izrade godišnjih financijskih izvještaja potrebno je obratiti pozornost i na određena računovodstvena načela vezana uz mjerenje i priznavanje pozicija financijskih izvještaja. Načela se odnose na opća pravila i postupke koje je prihvatila računovodstvena struka, a koriste se kod sastavljanja i prezentacije financijskih izvještaja opće namjene.

Opća načela financijskog izvještavanja su:

neograničenost vremena poslovanja

nastanak događaja

značajnost i sažimanje

dosljednost (materijalnost)

usporedivost

opreznost

prijeboj

bilančni kontinuitet – početna bilanca

odvojeno mjerenje stavki

Neograničenost vremena poslovanja

Financijski izvještaji temelje se na pretpostavci da će poduzetnik vremenski neograničeno poslovati, tj. da će poslovati u doglednoj budućnosti. Dakle, smatra se da poduzetnik nema namjeru niti potrebu likvidirati ili značajno smanjiti opseg svoga poslovanja.

Nastanak događaja

Financijski izvještaji, osim izvještaja o novčanom toku, trebaju se sastavljati na osnovi temeljne računovodstvene pretpostavke nastanka poslovnog događaja, što znači da se učinci transakcija i ostalih događaja priznaju kada nastanu, a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent. Dakle, poslovni događaji i transakcije se u računovodstvenim evidencijama uključuju u financijske izvještaje razdoblja na koje se odnose te time osiguravaju informacije o prošlim transakcijama i ostalim događajima koji se koriste pri donošenju ekonomskih odluka.


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: