Input:

Provjera knjigovodstvenih stanja rashoda i prihoda

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.5 Provjera knjigovodstvenih stanja rashoda i prihoda

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Provjera stanja na kontima rashoda i prihoda obuhvaća kontrolu nastalih rashoda i ostvarenih prihoda tijekom poslovne godine.

Pri kontroli konta rashoda posebnu pozornost treba obratiti na ispravnost prijenosa troškova iz razreda 4 na konta skupine 70 – 72, te također da li su financijski rashodi ispravno iskazani (npr. obračun tečajnih razlika, kamata, nerealiziranih gubitaka s osnove financijske imovine, vrijednosna usklađenja financijske imovine i sl.).

Provjera stanja na kontima prihoda od prodaje proizvoda i usluga treba obuhvatiti kontrolu ispravnosti dokumentacije, kontrolu stanja na korespondirajućim kontima (npr. konto potraživanja od kupaca), treba provjeriti je li iz prihoda isključen PDV, jesu li stornirani eventualni povrati, proknjiženi naknadni popusti i slično. Također, potrebno je zadovoljiti određene uvjete priznavanja prihoda, kao što su prijenos značajnih rizika i koristi od vlasništva nad proizvodima na kupca, iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti, vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom u vezi prodaje proizvoda pritjecati kod poduzetnika i troškovi koji su nastali ili će nastati transakcijom u svezi prodaje proizvoda mogu se pouzdano izmjeriti, poduzetnik ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju, do stupnja koji se obično povezuje s

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: