Input:

Utvrđivanje popisnih razlika, izvješće o obavljenom popisu i odluka o knjiženju popisnih razlika

31.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.7.2 Utvrđivanje popisnih razlika, izvješće o obavljenom popisu i odluka o knjiženju popisnih razlika

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Spomenuto je da se redovitim godišnjim fizičkim popisom ukupne imovine i obveza utvrđuje stvarno stanje imovine i obveza na dan 31.  prosinca. Međutim, to najčešće ne znači da taj dan predstavlja i dan samog fizičkog popisa.

Dan popisa

Dan popisa jest dan na koji se stvarno obavlja fizički popis imovine mi obveza. U većini trgovačkih društava popis traje više dana ili tjedana. Iz tog razloga se planom popisa utvrđuje dan početka i dan završetka godišnjeg popisa, koji bi trebao biti što bliže 31. prosincu. U popisne liste unose se knjigovodstvena stanja na dan 31. prosinca, što podrazumijeva da se pod tim stanjem smatra stanje utvrđeno nakon što su u knjigovodstvu evidentirani svi poslovni događaji nastali do zaključno toga dana. Ukoliko dan fizičkog popisa nije dan 31. prosinca, u popi sne liste se u stvarno stanje dodaju dokumentirane promjene (ulazi i izlazi), od dana fizičkog popisa do dana 31. prosinca, čime se osigurava usporedivost stanja utvrđenim popisom s knjigovodstvenim stanjima. Unošenje neažurnih stanja u popisne liste (knjigovodstvena stanja koja ne uključuju sve poslovne događaje nastale do 31. prosinca) dovodi kod određenih oblika imovine do manjkova ili viškova, koji će pri sljedećem godišnjem popisu iskazati obratnu pojavu viškova i manjkova. Takva situ acija može imati ozbiljne posljedice, jer može biti iskorištena i za krađu, posebice ako se unaprijed znaju knjigovodstvena stanja. Popisne liste razvrstavaju se prema analitičkim kontima, ali moraju bit razvrstane i rekapitulirane prema pojedinim sintetičkim kontima kontnog plana.

Popis dugotrajne nematerijalne imovine

Nematerijalna imovina je imovina bez fizičkog obilježja (patenti, licencije, koncesije i druga slična prava). Popis ove imovine obavlja se tem ljem knjigovodstvenih podataka i na temelju uvida u dokumentaciju (odluke, ugovori, računi i dr.) te provjerom usklađenosti analitičkih evidencija s glavnom knjigom, te provjerom ispravnosti početnog vred novanja i amortizacije (otpisa). U suštini, predstavlja ocjenu realnosti i opravdanosti iskaza te imovine, pa će popisne razlike biti rezultat knji govodstvenih ili obračunskih pogrešaka. Preispitati će se da li postoji potreba za umanjenjem vrijednosti imovine, a stavke od kojih se ne očekuju buduće ekonomske koristi, povjerenstvo treba predložiti za otpis.

Popis dugotrajne materijalne imovine uvjetovan je velikim brojem sred stava koje treba popisati, te organizacijom poslovanja i proizvodnje. Trgovačko društvo mora osigurati da organizacija i rokovi popisa ne narušavaju normalno odvijanje proizvodnje. Popis dugotrajne materijalne imovine podrazumijeva popis zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme i ostalih elemenata dugo-trajne materijalne imovine, te unošenje stvarnih stanja u popisne liste. Uspoređivanjem stvarnog stanja sa stanjem analitičke evidencije, usta-novit će se manjkovi i viškovi.

Potrebno je izvršiti sljedeće:

  • - utvrditi fizičko postojanje pojedine imovine brojanjem,
  • - provjeriti vlasništvo, odnosno pravni status imovine,
  • - preispitati korisni vijek uporabe i metoda amortizacije te potrebe za eventualnim povećanjem, odnosno smanjenjem vrijednosti imovine sukladno računovodstvenim standardima,
  • - provjeriti ispravnost i upotrebljivost imovine i po potrebi predložiti otpis imovine koja je neupotrebljiva zbog oštećenja, zastarjelosti i sl.

Ukoliko postoje elementi dugotrajne materijalne imovine koji su neupo-rabljivi, treba ih rashodovati. Rashodovanje znači trajno povlačenje imo-vine iz uporabe, nakon čega se ta imovina isknjižava iz poslovnih knjiga. Rashodovanje neuporabljivih elemenata imovine trebalo bi obaviti prije godišnjeg popisa, odnosno tijekom godine u trenutku kad nastanu razlo-zi za prestanak uporabe. Rashodovana imovina može se uništiti ili otuđi-ti prodajom dijelova, odvozom na otpad, poklanjanjem i slično. Ukoliko se neuporabljiva imovina ne rashoduje prije godišnjeg popisa, mora se popisati na posebne liste, a prijedlog za rashodovanje s obrazloženjem, predlaže popisno povjerenstvo.

Vlastitu imovinu koja se na dan popisa nalazi na putu, na popravku, u zakupu i slično, također treba popisati na posebne liste, temeljem dokumentacije o razlozima i mjestu gdje se ta imovina nalazi. Isto tako, na posebnim listama treba popisati tuđu imovinu i liste dostaviti vlasni-cima te imovine.

Prilikom popisa materijalnih sredstava u pripremi (investicija u tijeku), povjerenstvo mora utvrditi odgovara li stupanj dovršenosti investici-ja prema privremenim situacijama stvarnom stanju. Kod popisa danih predujmova za dugotrajnu imovinu, treba utvrditi jesu li isplate pravilno obavljene u skladu sa uvjetima ugovora i izvatcima sa žiro računa ili drugim ispravama o isplati.

Popis zaliha

Popis zaliha obuhvaća: zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i ambalaže, zalihe nedovršene proizvodnje, zalihe poluproizvoda i dijelova, zalihe gotovih proizvoda i zalihe robe, biološku imovinu, predujmove za zalihe. Popisom treba obuhvatiti svu navedenu imovinu zatečenu na dan popisa, te izvršiti primjerice sljedeće postupke:

  • - utvrditi fizičko postojanje pojedinih vrsta zaliha (npr. brojanjem, vaganjem, mjerenjem i sl.)
  • - provjeriti metode koje je društvo primijenilo za obračun zaliha i utvrđivanje fer vrijednosti zaliha,
  • - provjeriti kvalitetu i uporabnu vrijednost pojedinih zaliha zbog toga što je moglo doći do proteka roka trajanja, kemijskih procesa koji se događaju sa zalihama (isparavanje, sušenje i sl.),
  • - predložiti zalihe za otpis zbog toga što su neupotrebljive zbog oštećenja, zastarjelosti, nekurentnosti, prošao im je rok uporabe i sl.).

Zalihe na putu, u doradi, i sl. popisuju se temeljem otpremnica ili nekom drugom dokumentu o otpremi robe, a robu u komisiji, konsignaciji i slično treba popisati na posebnim popisnim listama, a popisuju se temeljem popisnih lista koje sastavljaju trgovačka društva (poslovni partneri) kod kojih se zalihe nalaze na dan popisa. Isto tako se posebno popisuju tuđe zalihe (popisne liste dostavljaju se vlasnicima te imovine),a stanje mora odgovarati podacima u izvanbilančnoj evidenciji.

Napomena: Zalihe se popisuju brojanjem, mjerenjem i vaganjem s ciljem pravilnog obavljanja popisa, a ovisno o specifičnosti poslovanja i organizacije pojedinih trgovačkih društava, nužno je internim aktima propisati metode za mjerenje pojedinih vrsta zaliha.

Posebnu pažnju treba posvetiti kvaliteti zaliha, jer određene vrste zaliha sirovina i materijala, gotovih proizvoda i robe, protekom roka ili iz drugih razloga postaju neuporabljive ili gube na kvaliteti. Ukoliko su zalihe izgubile na kvaliteti, povjerenstvo mora


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: